Visoka šola za storitve > Štipendije

Razpis štipendij za redni študij kozmetike v š.l. 18/19
 


Visoka šola za storitve (VIST) razpisuje za redni študij kozmetike dve (2) štipendiji v višini dela šolnine za celoten triletni študij.

Pogoji:

 • kandidat/ka izpolnjuje pogoje za redni študij
 • doseže v 3. in 4. letniku srednje šole najmanj prav dober uspeh
 • izkazuje veselje in nadarejnost za delo na področju kozmetike

Prošnje za podelitev štipendije morajo kandidati/tke oddati do 20.8.2018 na naslov:

Visoka šola za storitve
Oddelek za kozmetiko
Gerbičeva 51a
1000 Ljubljana
(s pripisom »štipendija«)

Vloga za podelitev štipendije mora vsebovati:

 • prošnjo za podelitev štipendije z utemeljitvijo (utemeljitev naj obsega največ 300 znakov)
 • esej z naslovom Moj pogled na sedanjost in bodočnost kozmetike ter moja vloga pri tem (1-2 strani A4 formata, pisava Arial 11)
 • kopijo spričevala 3. in 4. letnika srednje šole
 • kopijo maturitetnega spričevala (naknadno)

Roki:

 • 20.8.2018: predložitev vloge s spričevali (po pošti ali osebno na sedežu šole)
 • 10.9.2018: objava izbranih kandidatk/kandidatov na spletnih straneh VIST
 • 10.9.- 18.9.2018: podpis pogodb o štipendiranju

Izbor kandidatov/kandidatk:

 • Na osnovi pravočasno prispelih popolnih vlog bo posebna komisija izbrala 10 kandidatk/kandidatov, s katerimi bo opravila razgovor ter izbrala 2 kandidata/kandidatki za štipendiji.
   
 • Pri izbiri bo komisija upoštevala izkazane sposobnosti in nadarjenost za poklic, pri čemer bo upoštevala:
  • Uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole (20%)
  • Ocene iz naravoslovnih predmetov v 3. in 4. letniku srednje šole (30%)
  • Uspeh pri maturi (20%)
  • Utemeljitev prošnje in esej (30%)
 • Pri končnem izboru obeh kandidatov/kandidatk bo komisija dodatno upoštevala še razgovor s kandidati/kandidatkami.

Opombe:

 • VIST si pridružuje pravico, da ne izbere nobenega kandidata (npr. zaradi neizpolnjevanja kriterijev in drugih utemeljenih razlogov) ali pa podeli več manjših štipendij.
 • Vsi podatki bodo obravnavani v skladu s predpisi o varovanju osebnih podatkov.
 • VIST si pridržuje pravico, da javno objavi imena, fotografije, kraj bivališča ter utemeljitve vloge in eseja (deloma ali v celoti) izbranih 10 kandidatov/kandidatk; oddaja vloge za štipendijo šteje kot soglašanje z objavo teh podatkov.
 • Pravice in obveznosti štipendistov/štipendistk bodo določeni v pogodbi in s posebnimi pravili, ki bodo sestavni del pogodbe.
 • V primeru, da izbrani kandidati ne podpišejo pogodbe pravočasno, lahko šola podeli štipendijo naslednjemu kandidatu/kandidatki po vrstnem redu izbora komisije.

 

 
 

 

Copyright © Visoka šola za storitve (info@vist.si) - izdelava Zavod AI (info@zai.si) - zadnja sprememba: 29.06.2018