Visoka šola za storitve > O visoki šoli

Na kratko
 
Visoka šola za storitve
Cesta na Brdo 69
1000 Ljubljana
 
tel.: 01 283 17 00
fax.: 01 283 17 01
e-mail: info@vist.si
URL: www.vist.si
   
DŠ: SI73023809
MŠ: 2288591000
TR: 3500 1000 1614 865

Oddelek za kozmetiko
Dekanat
Gerbičeva 51a, Ljubljana

tel.: 01 283 17 00
fax.: 01 283 17 01
e-mail: kozmetika@vist.si

Oddelek za fotografijo
Litostrojska 44a, Ljubljana

tel.: 0590 12 509
gsm: 051 346 318
fax.: 01 283 17 01
e-mail: fotografija@vist.si

Smo zavezanec za DDV.

>> Organi VIST
>> Naši prostori

Kako do nas
 
Dekanat ter Oddelek za kozmetiko sta na Gerbičevi 51a v Ljubljani, Oddelek za fotografijo se nahaja na Litostrojski 44a v Ljubljani.

>> Oglejte si zemljevid

 
O Visoki šoli za storitve
  Visoka šola za storitve je bila po večletnem delu in več mednarodnih izmenjavah ustanovljena leta 2007, ko je bil v okviru Oddelka za kozmetiko tudi akreditiran njen prvi program - dodiplomski študij kozmetike, edini v Sloveniji. Na ta način se je začela uresničevati vizija ustanoviteljev šole, da bi trgu ponudili sodobne in evropsko primerljive dodiplomske programe - predvsem na področjih, ki v Sloveniji niso ali pa so slabše zastopana. Na program Kozmetika smo še posebej ponosni, saj se je izobraževanje na tem področju pred tem končalo s srednjo šolo - brez možnosti nadaljevanja izobraževanja na višjih stopnjah, čeprav je zaradi zahtevnosti oz. odgovornosti dela v kozmetiki bolj poglobljeno znanje nujno. Od l. 2012 ima tako Slovenija prve diplomirane kozmetičarke in zelo nas veseli, da tako delodajalci kot stranke – uporabnice storitev naših študentk in diplomantk vedno bolj prepoznavajo in cenijo njihovo znanje in usposobljenost za kakovostno delo.

Razvoj novih programov se s tem seveda ni ustavil: leta 2008 je šola pridobila akreditacijo za njen drugi program - dodiplomski študij fotografije, prav tako edini v Sloveniji. Tudi ta študij se je odlično uveljavil.

Zaradi potreb po še bolj poglobljenih in specialnih znanjih smo l. 2011 uspeli kot drugi v EU pridobiti akreditacijo še za magistrski študij kozmetike, s študijem pa smo začeli l. 2012.

Uspešnost našega dela zagotavljajo odlični strokovnjaki, habilitirani visokošolski učitelji oz. učiteljice, našim študentom podajajo najnovejša znanja s svojih področij, ter sodelovanja s številnimi podjetji oz. delodajalci.

Vzporedno z izvajanjem študijev (in delno prepleteno s tem) pa izvajamo tudi raziskovalno delo na področju kozmetike. V ta namen je VIST od l. 2009 vpisana v razvid raziskovalnih organizacij pri ARRS, l. 2013 pa smo ustanovili tudi Inštitut za kozmetiko, v okviru katerega deluje tudi raziskovalna skupina Zdravo življenje. V letu 2015 smo pridobili koncesijo za izvajanje raziskovalne dejavnosti. Tako smo vključeni v javni raziskovalni program »Prehrana in javno zdravje«, ki ga vodi Inštitut za nutricionistiko, v njem pa sodelujejo poleg VIST še Nacionalni inštitut za varovanje zdravja, Univerzitetni klinični center v Ljubljani, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani. Program financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.


>> Oddelek za kozmetiko
>> Oddelek za fotografijo

>> Inštitut za kozmetiko
>> Klinika za kozmetiko

Poslanstvo, vizija, strategija
  Poslanstvo VIST
VIST stimulira in prispeva k razvoju, napredku in uveljavljanju strokovnih področij, na katerih deluje, in sicer z visoko kakovostnim izobraževanjem, razvojno-raziskovalnim in ustvarjalnim delom ter implementacijami v prakso v Sloveniji in mednarodnem prostoru. Poslanstvo VIST je trgu nuditi sodobne in evropsko primerljive študijske programe - predvsem na področjih, ki v Sloveniji niso ali pa so slabše zastopana in razvoj teh področij. Z usmerjenostjo v kakovost VIST redefinira in uveljavlja strokovne standarde. Pri svoji dejavnosti sodeluje z domačimi in tujimi strokovnjaki ter teži k internacionalizaciji.

Vizija
- VIST je v družbenem okolju prepoznaven samostojni visokošolski zavod, ki nudi sodobna, visokokakovostna in evropsko primerljiva izobraževanja predvsem na tistih družbeno in gospodarsko pomembnih področjih, za katera visokošolska izobraževanja v Sloveniji še ne obstajajo. Na teh področjih želi biti osrednja izobraževalna, raziskovalna in strokovna ustanova v Sloveniji ter pomemben dejavnik tudi v mednarodnem okolju.

Strategija
- VIST se razvija v osrednjo visokošolsko izobraževalno, raziskovalno in razvojno ustanovo na področju kozmetične nege in velnesa ter na področju fotografije samostojno in v sklopu širše vizualne kulture v Sloveniji; postopoma se vključuje v mednarodne povezave.
- Prepoznavnost in konkurenčne prednosti gradi na visoki strokovnosti in kakovosti ter uveljavljanju poklicev svojih diplomantov.
- Izobraževalno dejavnost VIST podpira, povezuje in razvija s pripadajočo raziskovalno, razvojno oz. ustvarjalno dejavnostjo ter s sodelovanjem z izobraževalnimi, raziskovalnimi in kulturnimi ustanovami ter gospodarskimi partnerji doma in v tujini.
- S svojo dejavnostjo skrbi za razvoj in uveljavljanje strokovnih področij delovanja ter uveljavljanje svojih študentov v praksi ter tako pomembno prispeva h gospodarskemu in družbenemu napredku Slovenije.
- Zagotavlja kakovostno izvedbo svoje dejavnosti in uvajanje novih programov na I. in II., pozneje pa tudi na III. bolonjski stopnji.
- S konkurenčnimi prednostmi pridobiva študente iz Slovenije in okoliških držav, postopoma pa tudi iz širšega okolja.
- Razvija individualen pristop do študentov ter študente vključuje v realne projekte.
- Sistematično skrbi za razvoj kadrov, še posebej z vključevanjem in razvojem najboljših mlajših.
- Optimalno dopolnjuje materialne pogoje glede na potrebe, aktualnost in možnosti.
- Sodeluje pri pripravi relevantnih predpisov na področju svoje dejavnosti, poklicev, redefiniranju zahtevanih kompetenc glede na zahtevnost del.
- Zavzema se za dosledno upoštevanje in uveljavljanje etičnih in pravnih standardov, vključno s predpisi o avtorskih in sorodnih pravicah.
- S sodelovanjem s tujimi  izobraževalnimi in raziskovalnimi ustanovami ter podjetji se odpira v mednarodni prostor, kar omogoča nadaljni kontinuirni dvig kakovosti študijev.
- Zavzema se za dvig poslovne kulture.
- Zavzema se za dvig vizualne kulture.

Karierni center
  Namen kariernega centra VIST je pomoč pri študijskem in kariernem odločanju ter povezovanje akademskega in družbenega okolja. VIST tako svojim študentom in diplomantom zagotavlja storitve lažjega in kakovostnejšega vstopa na trg dela.

V okviru kariernega centra svetovalci sodelujejo s podjetji preko obiskov in gostovanj iz gospodarstva, kjer študenti spoznavajo zahteve in pričakovanja v praksi, nudijo karierno svetovanje, organizirajo okrogle mize, delavnice, Alumni srečanja in druge javne dogodke idr.

Karierni center – glavne aktivnosti/primeri:
o Projekti sklada za razvoj kadrov in štipendije, v katere je vključenih preko 20 študentov vseh treh študijskih programov; projekte izvajamo v sodelovanju z več podjetji in drugimi partnerji iz družbenega okolja
o Vzpostavljanje stikov z delodajalci preko praks
o Obveščanje o prostih delovnih mestih in drugih potrebah po kadrih
o Svetovanje pri iskanju zaposlitve
o Dodatna usposabljanja za delo v praksi
o Karierni kotiček na 4. Festivalu kozmetike in velnesa
o Alumni klub VIST Kozmetika

Mediji o nas
  Zbirka medijskih objav o Visoki šoli za storitve.>> več

 

 
>> Samoevalvacijsko poročilo 2013/14

 

Copyright © Visoka šola za storitve (info@vist.si) - izdelava Zavod AI (info@zai.si) - zadnja sprememba: 05.06.2018