Visoka šola za storitve > Oddelek za fotografijo > Visokošolski program fotografije

Visokošolski študijski program: FOTOGRAFIJA
     Pridobljeni poklic/naziv: diplomiran fotograf / diplomirana fotografinja
  
Program je bil 23.10.2008 akreditiran pri Svetu RS za visoko šolstvo (>> več)
 
Vpisujemo v redni in izredni študij v študijskem letu 2013/14!

Informativni dan
Za visokošolski študij Fotografija, 1.  bolonjska stopnja ("diplomiran fotograf") bodo:19.6.2013 ob 17h na Vodnikovi 126, Lj. (zemljevid)
 >> informativna prijava

bullet edini visokošolski študijski program fotografije v Sloveniji (3 leta, 1. bolonjska stopnja)
bullet program je akreditiran pri Svetu RS za visoko šolstvo
bullet velika izbirnost predmetov/področij
bullet upoštevamo vaša predhodno pridobljena znanja, veščine in izkušnje
bullet omogočamo tudi delni študij – izpopolnjevanja v modulih

Za vse, ki se zanimate za delo v:
bullet fotografskih studijih
bullet reklamnih agencijah
bullet medijskih in založniških hišah
bullet novinarstvu in reportaži
bullet svetovalni in trgovski dejavnosti
bullet kulturi in umetnosti
bullet samostojni fotografski karieri
Znanje za prihodnost!

Študij je namenjen vsem, ki želite
bullet pridobiti temeljna in poglobljena znanja za produkcijo kvalitetne fotografije,
bullet nadgraditi že obstoječe znanje s področja fotografije,
bullet ustvarjati, razumeti in uporabljati fotografijo v novinarstvu, reklami, oblikovanju, arhitekturi, dokumentarnih dejavnostih, televiziji in filmu, založništvu in tisku, umetniški dejavnosti in kulturi, multimedijih, postprodukciji idr.

bullet Na kratko o študiju

Enovit triletni študij fotografije je nastal na osnovi mednarodne primerjave, vendar tako, da je prilagojen za slovenski prostor, predvsem zaradi potrebe po širokem razponu tehničnih in umetniških znanj. To je doseženo z uravnoteženim predmetnikom prvega in drugega letnika, kjer je študent seznanjen z vsemi vidiki fotografske produkcije, ter velikim številom izbirnih predmetov v tretjem letniku, ki omogočajo bolj specifično profiliranje študenta. S tem je omogočena specializacija v izbranih smereh, ni pa nujna, saj študent lahko ohranja širok in hkrati poglobljen pregled študijskih znanj.

Cilj programa je dobro usposobiti študente za delo v praksi – samostojno ali v timih tako, da bodo obvladali vse faze in vidike fotografske produkcije, vključno z vidiki trženja, komunikacije z naročniki, multimedijev, oblikovanja ipd.

Program namenja veliko pozornosti usposabljanju za samostojno in timsko delo v praksi. Predmetnik zato vključuje poleg strokovnih predmetov, med katerimi prevladujejo predmeti s področja teorije in tehnike fotografije, tudi predmete s področja produkcije in ravnanja z naročniki, osnov podjetništva, trženja in tržnih komunikacij, aplikacije razvojnih trendov stroke, vodenja projektov, marketinga, organiziranja in upravljanja zahtevnih nalog na strokovnem področju ipd. Poudarja interpdisciplinarno povezanost fotografske produkcije z znanji s področja naravoslovnih ved, računalništva in multimedijev, novinarstva, tiskarstva, poslovnih, upravnih in drugih ved. Predvidenega je mnogo praktičnega dela v obliki praktikumov, projektov, ateljejskega dela, strokovne prakse ipd. Tako bodo diplomanti tega visokošolskega študija interdisciplinarno izobraženi diplomirani fotografi, sposobni tvornega vključevanja v različne aspekte fotografske produkcije doma in v svetu.

Študente fotografije poučujejo odlični, mednarodno uveljavljeni predavatelji, ki so že habilitirani ali pa so v postopku habilitacije v visokošolske učitelje, kot so doc. Arne Hodalič, viš. pred. mag. Borut Furlan, viš. pred. dr. Sarival Sosič, mag. Tomaž Lauko, pred. Rajko Bizjak, pred. mag. Veselka Šorli Puc, viš. pred. mag. Meta Krese, pred. Duško P. Štefanec, mag. Tanja Verlak, viš. pred. mag. Jaka Repanšek, gostujoča predavatelja Saša Hess, Dragan Arrigler in drugi.

Nosilci predmetov za posamezne specifične vsebine v okviru predmetov povabijo k sodelovanju najboljše domače in tuje strokovnjake za posamezne vsebine. Tako je v š.l. 2009/10 sodelovalo več uveljavljenih domačih gostov, med tujimi pa bi posebej izpostavili Christopherja Morrisa in Rona Haviva. Z namenom izmenjave predavateljev smo sklenili tudi dogovor s svetovno uveljavljeno fakulteto FAMU iz Prage.

bullet Predmetnik s kreditnim ovrednotenjem študijskih obveznosti
 

I. Semester

 

 

 

 

 

Predmet

ECTS

KU

Oblike izvedbe

P

vaje

 Teorija fotografije I

3

30

30

0

 Zgodovina fotografije I

4

40

40

0

 Estetika in likovna teorija

7

70

40

30

 Računalniške tehnike v fotografiji I

8

80

30

50

 Fizikalne in tehnične osnove fotografije

8

80

40

40

Σ I. SEMESTER

30

300

180

120

 

 

 

 

 

II. Semester

 

 

 

 

Predmet

ECTS

KU

Oblike izvedbe

P

vaje

 Reportažna in dokumentarna fotografija I 

5

50

20

30

 Napredne in kreativne fotografske tehnike

4

40

20

20

 Zgodovina fotografije II

6

60

30

30

 Teorija fotografije II

5

50

40

10

 Kompozicija 

6

60

10

50

 Pregled in priprava portfolia I

4

40

10

30

Σ II. SEMESTER

30

300

130

170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σ I. LETNIK

60

600

310

290

 

 

 

 

 

 

III. Semester

 

 

 

 

 

Predmet

ECTS

KU

Oblike izvedbe

P

vaje

 Reklamna in modna fotografija I

5

50

20

30

 Teorija fotografije III

5

50

40

10

 Fotografija interiera in arhitekture

6

60

20

40

 Avtorska fotografija 

6

60

30

30

 Osvetljevalne tehnike v fotografiji 

3

30

10

20

 Računalniške tehnike v fotografiji II

5

50

20

30

Σ III. SEMESTER

30

300

140

160

 

 

 

 

 

IV. Semester

 

 

 

 

Predmet

ECTS

KU

Oblike izvedbe

P

vaje

Praktikum specifičnih fotografskih tehnik

10

100

20

80

Reportažna in dokumentarna fotografija II

7

70

40

30

Etika in regulativa

3

30

30

0

Reklamna in modna fotografija II

6

60

20

40

Pregled in priprava portfolija II

4

40

20

20

Σ IV. SEMESTER

30

300

130

170

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σ II. LETNIK

60

600

270

330

 

 

 

 

 

 

V. Semester

 

 

 

 

Predmet

ECTS

KU

Oblike izvedbe

P

vaje

 Sodobna fotografija

4

40

20

20

 Računalniške in tiskarske tehnike

4

40

20

20

 Izbirni predmeti 

22

220

98

122

Σ V. SEMESTER

30

300

138

162

 

 

 

 

 

 

VI. Semester

 

 

 

 

Predmet

ECTS

KU

Oblike izvedbe

P

vaje

 Izbirni predmeti

15

150

67

83

 Praktično izobraževanje 

8

80

10

70

 Diploma

7

70

0

70

Σ VI. SEMESTER

30

300

77

223

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σ III. LETNIK

60

600

215

385

 

 

 

 

 

 

 

Izbirni predmeti

 

 

 

 

 

Predmet

ECTS

KU

Oblike izvedbe

P

vaje

 Novinarstvo in uredništvo

4

40

20

20

 Modno in fotografsko ličenje 

3

30

15

15

 Filmsko in gledališko ličenje 

3

30

15

15

 Fotokemija in razvijalne tehnike

5

50

30

20

 Grafično oblikovanje in grafični procesi

4

40

20

20

 Multimedijske aplikacije

8

80

40

40

 Atelje reklamne in modne fotografije 

12

120

15

105

 Atelje reportažne in dokumentarne fotografije 

12

120

20

100

 Atelje avtorske fotografije 

12

120

20

100

 3D aplikacije

4

40

20

20

 Vizualne komunikacije in oblikovanje

5

50

30

20

 Osnove podjetništva 

8

80

50

30

 Trženje in tržno komuniciranje

6

60

20

40

 Strokovna terminologija v angleškem jeziku

4

40

15

25

 Razvoj kritičnega mišljenja

6

60

40

20

Opombe:
VP= vsebinsko področje, KU =kontaktne ure; P=predavanja; IDŠ - Individualno delo študenta
Σ OBR - skupaj obremenitev študenta

V 3. letniku študent izbere izbirne predmete tako, da skupaj z obveznimi predmeti, praktičnim izobraževanjem in diplomo zbere 600 kontaktnih ur (60 kreditnih točk ECTS).

Pri izrednem študiju (za odrasle) se zaradi prilagoditve potrebam odraslih (izrednih študentov) izvede v skladu z zakonom zmanjšan delež kontaktnih ur predavanj in vaj.

Ste vedeli? Študirate lahko tudi po delih - v modulih!

Moduli za izpopolnjevanje na visokošolskem nivoju so pomembna novost, namenjena dejavnim na širšem področju fotografije, ki se želijo izpopolnjevati v javno veljavnih programih. Moduli so sestavljeni iz predmetov enovitega študija tako, da tvorijo smiselne celote. Izpopolnjevanje bo predvidoma mogoče v modulih:

bullet

Fotografske tehnike

bullet

Reklamna in modna fotografija

bullet

Novinarska fotografija

bullet

Avtorska fotografija

bullet

Multimedijska fotografija

Študent, ki opravi obveznosti posameznega modula, pridobi javno veljavno listino z navedenimi pridobljenimi znanji ter ustreznim številom kreditnih točk (ECTS), ki jih je možno zbirati oz. dopolnjevati s točkami iz drugih modulov ali programov in tako postopoma priti do potrebnega števila točk za priznavanje diplome (zato ta oblika študja znana tudi kot delni študiji).

>> izpopolnjevanje (moduli)

 
bullet Kompetence diplomantov

Diplomant bo usvojil tehnično-tehnološko, umetniško, filozofsko, etično, informacijsko, organizacijsko in ekonomsko znanje ter metode raziskovalno-razvojnega dela, potrebnega za začetek fotografske produkcije ali kakovostnejše in učinkovitejše nadaljevanje kariere. Pridobil bo znanje, potrebno za presojo družbene, okoljske in etične odgovornosti pri svojem delu.

a. Splošne kompetence:

bullet poznavanje in razumevanje osnovnih konceptov in metod, seznanjenost z novostmi na področju študija
bullet sposobnost kritične analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic ter samokritične presoje,
bullet sposobnost zbiranja in interpretiranja podatkov in izdelkov, uporabe znanja v praksi in kreativno reševanje problemov,
bullet razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, posebej komunikacije v mednarodnem okolju,
bullet etična refleksija in zavezanost profesionalni etiki,
bullet kooperativnost, delo v skupini (in v mednarodnem okolju),
bullet sposobnost obdelave in prilagajanja izdelkov za potrebe strokovne in laične javnosti, sposobnost predstavitve izdelkov strokovni in laični javnosti.

b. Predmetnospecifične kompetence:

bullet razume fizikalne osnove fotografije in optičnih procesov,
bullet spozna in obvlada tehnične pripomočke pri celotnem procesu nastanka fotografije in drugih vizualnih tehnik, ter varstva in zdravja pri delu;
bullet razume umestitev fotografije v širši vizualno komunkacijski kontekst in komunkacijsko psihološke učine fotografije.
bullet Razume pomembnost fotografije v medijih,
bullet pozna osnove umetniškega izražanja in pomembnost slednjega v fotografiji, kot umetniškemu mediju,
bullet zna kritično oceniti svoje in tuje fotografsko delo in izvesti primerno selekcijo na osnovi sporočilne in umetniške vrednosti.
bullet Zna prilagoditi pristop k fotografiranju glede na dani subjekt oziroma objekt.
bullet pozna umetnostno zgodovinski razvoj tehnik in smernic, ki so pripeljale do nastanka fotografije, kot umetniške smeri
bullet zna uporabiti različne tehnike za doseg točno zadanega cilja;
bullet zna pravilno uporabljati posamezne tehnike v specifičnih fotografski problemih
bullet pozna osnove fotokemije in procesov osvetlitve fotografskega negativa,
bullet pozna osnove digitalizacije in razume pomen in namen računalniške obdelave fotografij, ter zna napredne tehnike računalniške obdelave v programih za obdelavo fotografij.
bullet seznani se z etičnimi in moralnimi principi za odgovorno fotografiranje
bullet nauči se etičnega mišljenja pri selekciji in izboru fotografij za objavo v tiskanih medijih;
bullet pozna principe avtorskega prava in varovanja osebnih podatkov
bullet zna načrtovati in izvajati procese fotografiranja in izdelave fotografij za razvoj lastnega umetniškega opusa
bullet zna načrtovati in izvajati fotografske procese in izdelave fotografij, v sodelovanju in za potrebe naročnika
bullet zna osnove računalniške video post-produkcije, 3D animacije in oblikovanja,
bullet zna osnove podjetništva in tržnega komuniciranja ter pridobi znanje o temeljnih metodah in tehnikah v poslovnem komuniciranju, trženju in ekonomiki, ter je sposoben samostojnega nastopanja na medijskem in umetniškem trgu
bullet usposobi se za pravilni izbor in aplikacijo fotografskih metod, glede na potrebe klienta;
bullet zna načrtovati in izvajati specifične fotografske naloge iz področij arhitekturne, reklamne, modne, reportažne, dokumentarne, podvodne, naravoslovne fotografije,
bullet razvije svoj umetniški potencial,
bullet razume principe grafičnega oblikovanja in zna umestiti fotografijo v grafično oblikovan izdelek
bullet zna slediti procesu izdelave fotografije v tisku
bullet pozna nevarnosti in varnostne ukrepe pri zlorabi fotografskih procesov
bullet nauči se prisluhniti kritičnim pripombam, in zna na osnovi pripomb uvesti organizacijske in delovne spremembe, ki bodo omogočile uspešno doseganje ciljev
bullet spozna pomen organizacije dela na kakovost in kvaliteto dela v fotografskem ateljeju in na terenu
bullet spozna holističen pristop za delo z ljudmi, predvsem v odnosu fotograf-model
bullet osvoji znanja o varnosti in zdravju pri delu in zaščiti okolja ter pozna zakonodajo in tehnične predpise na svojem delovnem področju;
bullet se usposobi za samoizobraževanja in se zaveda pomena permanentnega izobraževanja;
bullet osvoji pozitivno profesionalno identiteto.

bullet Pogoji za vpis

V visokošolski strokovni študijski program FOTOGRAFIJA se lahko vpiše vsakdo, kdor je opravil:

bullet maturo,
bullet poklicno maturo,
bullet zaključni izpit v katerem koli štiriletnem srednješolskem izobraževanju.

ter je opravil preizkus nadarjenosti z zagovorom portfolija.

Pripravljalni seminar
Za študente, ki nimajo dovolj predhodne tehnične izobrazbe s področja fotografije, bomo v septembru organizirali pripravljalni seminar o osnovah analogne in digitalne fotografije, z namenom, da se bodo laže vključili v študijski proces.

Preizkus nadarjenosti
Za vpis v študij fotografije je potrebno opraviti tudi preizkus nadarjenosti. Preizkus nadarjenosti sestavljata pregled portfolija in zagovor. Kandidati ob vpisu ali naknadno po pošti (vsaj 7 dni pred preizkusom) predložite portfolio s svojimi deli ter kratek življenjepis.

Preizkus nadarjenosti v prvem prijavnem roku bo 27.5.-29.5.2013.
Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem roku še prosta mesta, bo preizkus nadarjenosti še 26.6.-28.6.2013 in 23.9.- 25.9.2013. Preizkus velja samo za tekoče študijsko leto.

Portfolio naj bo sestavljen iz vsaj 10 fotografskih del, zaželjeno v obliki serije v poljubni fotografski tehniki. Format naj ne bo manjši kot 10 x 15 cm in ne večji kot 40 x 60 cm. Dodatno lahko kandidat predloži do 10 poljubnih likovnih del, za katera meni, da izražajo njegovo kreativnost oz. nadarjenost.

Pri portfoliju komisija ocenjuje posluh za likovno in prostorsko dojemanje in izražanje, definiranost motiva, prepoznavnost sporočila, tehnično izvedbo.

Pri zagovoru komisija ocenjuje motiviranost za študij fotografije, zagovor portfolija, ustvarjalni in tehnični potencial za študij in profesionalno delo na področju fotografije, splošno razgledanost ter razgledanost na področju vizualnih umetnosti in medijev.

bullet Prehodi med programi

Študent lahko preide iz sorodnih programov v program FOTOGRAFIJA v skladu z Zakonom o visokem šolstvu in merili ECTS.

Pri prehodu se študentu priznajo kreditne točke ECTS pri posameznem predmetu, ki ga je uspešno zaključil z izpitom na drugem višje ali visokošolskem strokovnem oz. univerzitetnem programu, če se le-ta v najmanj 80% po vsebini in obsegu ujema s vsebino in obsegom predmeta na šoli.

bullet Priznavanje pridobljenih znanj in izkušenj pred in poleg študija

V procesu izobraževanja v visokošolskem strokovnem študijskemu programu se študentom lahko priznajo:

bullet znanja in spretnosti pridobljene pred vpisom v različnih oblikah formalnega izobraževanja
bullet delovne izkušnje na področju (najmanj 3 leta)
bullet neformalno izobraževanje oz. strokovna dela (projekt, odmevne razstave, objave, izumi ipd.) med študijem.

Prošnjo za priznavanje z dokazili (spričevali in drugimi listinami) obravnava šola v skladu s predpisi. S priznanimi znanji in izkušnjami lahko študent nadomesti pripadajoči del vsebinsko ekvivalentnih študijskih obveznosti.

bullet Pogoji za napredovanje
 
bullet Za prehod iz 1. v 2. letnik:
obveznosti iz prvega letnika v obsegu 45 ECTS oziroma vse obveznosti in izpite iz predmetov: Zgodovina fotografije I in II, Fizikalne in tehnične osnove fotografije, Teorija fotografije I in II, Računalniške tehnike v fotografiji I, Estetika in likovna teorija, Pregled in priprava portfolija.
 
bullet Za prehod iz 2. v 3. letnik:
vse obveznosti iz prvega letnika in obveznosti iz drugega letnika v obsegu 41 ECTS oziroma vse obveznosti in izpite iz predmetov: Teorija fotografije III, Avtorska fotografija, Računalniške tehnike v fotografiji II, Praktikum specifičnih fotografskih tehnik, Reklamna in modna fotografija I.

Kandidat, ki ne opravi vseh študijskih obveznosti, lahko na osnovi pisne vloge zaprosi Komisijo za študijske zadeve za vpis v višji letnik, če je zbral najmanj 41 ECTS tekočega letnika in predloži opravičljive razloge, opredeljene s statutom VŠŠ.

bullet Vpisi za študijsko leto 2013/2014

Za študijsko leto 2013/14 vpisujemo v redni in izredni študij.

Prijavni roki:
1. prijavni rok: 10.2.-3.5.2013
2. prijavni rok: 6.5.-13.9.2013
3. prjavni rok: 16.9.-5.10.2013

Če se želite vpisati na študij oz. vas študij zanima, izpolnite informativno prijavo (>>prijava). Z izpolnjeno informativno prijavo vas vodimo kot kandidata za vpis in vas bomo obveščali o vseh nadaljnih postopkih za vpis.

Vpisi bodo potekali od 6.5.2013 dalje do zapolnitve prostih mest. Vpišete se v referatu Oddelka za fotografijo (Vodnikova 126,  Lj.), ob vpisu podpišete pogodbo, s čimer si rezervirate mesto, vpisani pa ste, ko dostavite vso zahtevano dokumentacijo (spričevalo 3. in 4. letnika srednje šole, potrdilo o maturi/poklicni maturi/zaključnem izpitu, 2 sliki). Pogodbo in vpisni list vam lahko pošljemo tudi po pošti.

Kandidati ob vpisu ali naknadno po pošti (vsaj 7 dni pred preizkusom) predložite portfolio s svojimi deli ter kratek življenjepis.

V primeru kakršnihkoli nejasnosti ali težav smo vam v referatu vedno na voljo za pomoč.

>> informativna prijava

bullet Šolnina

Šolnina z vpisnino za posamezni letnik v študijskem letu 2013/2014 znaša 3500 EUR.

Plačilo je mogoče:

bullet v enkratnem znesku z 6% popustom (3290 EUR)
 
bullet v obrokih:
vpisnina v višini 600 EUR + 10 mesečnih obrokov po 290 EUR

Na to ceno priznavamo za vpis v 1. letnik posebni popust kandidatom, ki so predhodno zaključili izobraževanje na Zavodu AI (glejte spodaj) in IZRAZ,Ljubljana.

Na navedeni znesek šolnine priznavamo naslednje redne popuste:

bullet 6% pri plačilu celotnega zneska ob vpisu (za slušatelje Zavoda AI se upošteva na ceno, znižano za posebni popust)
bullet 200 EUR za vpis v prvi letnik za maturante Zavoda AI in diplomantov višje šole IZRAZ, Ljubljana
bullet 100 EUR za vpis v prvi letnik za slušatelje Zavoda AI programov za NPK

*V primeru obročnega odplačevanja se ob vpisu plača celotno vpisnino (600 EUR), nadaljni obroki se ustrezno znižajo.

Šolnina zajema:

bullet vpisnino v letnik
bullet izvedbo programa
bullet osnovne materiale pri vajah
bullet uporabo fotografske opreme VIST in delo v studiju
bullet stroške priprave zaključne razstave ob koncu vsakega letnika
bullet uporabo spletne oglasne deske za študente (SOD), v skladu s predpisi o avtorskih in sorodnih pravicah
bullet članarino za Centralno tehniško knjižnico Univerze v Ljubljani (CTK)
bullet dostop do interne knjižnice
bullet opravljanje vsakega izpita na treh rokih
bullet enoletno naročnino na revijo Fotografija

Šolnina ne vsebuje stroškov potrošnega materiala za delo študentov izven pouka in stroškov za ekskurzije.

Opomba: Program oz. posamezni izbirni predmeti bodo izvedeni ob zadostnem vpisu.

 
FOTO VIST 2103
vabljeni na fotografski dogodek 19.3. v Kino Šiška >> več

Portfolio review
na Foto VIST 2013 - znani so finalisti >> več

Uspehi naših sodelavcev in študentov fotografije
- Naš sodelavec Simon Chang zmagovalec natečaja Eye time 2012
- EMZIN'12 - zmagovalec natečaja naš sodelavec Simon Chang, dva naša študenta v ožjem izboru...
- Fotografije našega študenta na Vogue.it...
>> preberi več 

Popusti za naše študente   >> več

Gostovanja - fotografija:
fotografi Morris, Kratochvil, Couet, Freger, Rauch predavali našim študentom >> več>>več novic...

Naši prostori >> ogledAntikvitetna zbirka fotografske opreme

na naši šoli prikazuje razvoj fotografije od konca 19.stol. Uporabljamo jo tudi pri študiju.>> več

Pridružite se nam

Sponzorji:

Copyright 2013 © Visoka šola za storitve (info@vist.si) - izdelava Zavod AI (info@zai.si) - zadnja sprememba: 19.03.2013